Danh sách tổ TD,GDQP,GDCD,HN

Thứ bảy - 19/10/2013 15:48
TT Giáo viên Ảnh đại diện
1 Trần Văn Quảng
Ngày sinh: 24/06/1972
Chức vụ: UVBCH Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
Trình độ CM: ĐHSP TDTC, GV dạy giỏi cấp tỉnh
2 Trương Văn Thuân
Ngày sinh: 28/08/1978
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ CM: ĐHSP TDTC
3 Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 23/10/1977
Chức vụ: Tổ phó
Trình độ CM: ĐHSP Chính trị
4 Trần Đình Trung
Ngày sinh: 01/11/1975
Trình độ CM: ĐHSP TDTC, GV dạy giỏi cấp tỉnh
5 Vũ Duy Lưu
Ngày sinh: 12/04/1977
Trình độ CM: ĐHSP TDTC
6 Phan Văn Hoàng
Ngày sinh: 20/04/1970
Trình độ CM: ĐHSP Chính trị
 
7 Trịnh Thị Ngân
Ngày sinh: 09/12/1982
Trình độ CM: ĐHSP TDTC
8 Nguyễn Đình Lâm
Ngày sinh: 15/02/1982
Trình độ CM: ĐHSP TDTC
9 Nguyễn Hữu Lực
Ngày sinh: 27/02/1984
Trình độ CM: ĐHSP TDTC-GDQP
10 Nguyễn Văn Lộc
Ngày sinh: 17/02/1986
Trình độ CM: ĐHSP TDTC
11 Vũ Thị Hạnh
Ngày sinh: 06/10/1987
Trình độ CM: ĐHSP Chính trị
12  Văn Thị Nguyệt
 Ngày sinh: 27/7/1997   
 Trình độ CM: ĐHSP GDQP