Tài liệu bồi dưỡng lớp cảm tình Đoàn

Chủ nhật - 02/12/2018 23:46
Tài liệu bồi dưỡng đối tượng đoàn
Bài 1
 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
I.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt quyết định  sự chuyển mình lịch sử của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định giai cấp công nhân và đội tiên phong của nó đứng ở vị trí trung tâm và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.
Hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi vĩ đại:
Một là : Thắng lợi Cách Mạng Tháng 8 năm 1945, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. chế độ nửa phong kiến hoàn toàn bị xóa bỏ,một kỷ nguyên mới ra đời, kỷ nguyên độc lập gắn liền với CNXH.
Hai là cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu quốc thắng lợi ta đã đánh thắng thực dân đế quốc, hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH
Ba là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc Việt Nam đồng thời vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trên  con  đường hội nhập quốc tế.
Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng  chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo, tự hào về Đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chủ tịch sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Với mục đích xây dựng một  nước Việt Nam dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chu, văn minh. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để thực hiện đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, đoàn kết toàn đảng và nhân dân. Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.
Đảng luôn nắm vững ngọn cờ độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội,vì độc lập dân tộc  là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và chỉ có chủ nghĩa xã hội là cơ sở vững chắc cho độc lập dân tộc
Đảng ta xác định sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của  dân, do dân, vì dân, chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lich sử, toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân
Không ngừng nâng cao khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đoàn kết quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp, từ đó tạo nên sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
Đảng ta luôn luôn là nhân tố quyết định  mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và đủ khả năng để tiếp tục lãnh đạo cách mạng Vịệt Nam vững bước đi lên, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh, bảo vệ vững chắc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
 
 
 
Bài 2
 
NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ
TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
------------
 
I. MỤC ĐÍCH LÝ TƯỞNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:
“Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến,  phấn đấu vì mục tiu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chu, văn minh”
- Độc lập dân tộc: Đây là ước vọng ngàn đời của dân tộc ta trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.
Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH: là con đường duy nhất đúng đắn, phù hợp với thời đại ngày nay, là sự lựa chọn của cả dân tộc ta,  của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, là chế độ tốt đẹp, và chỉ có gắn với CNXH mới là độc lập thật sự.
Dân giàu nước mạnh: là hoài bão, ước mơ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng: Có độc lập rồi, có tự do rồi mà dân không có cơm  ăn, dân không có áo mặc thì độc lập tự do ấy không có ý nghĩa gì…
Xã hội công bằng dân chủ văn minh: là tính ưu việt,  là bản chất của chế độ XHCN, là cơ sở xoá bỏ triệt để tình trạng người bóc lột người, là khát khao của cả loài người.
II. TÍNH CHẤT CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH:
Điều lệ Đoàn khẳng định: “Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cĩ 2 tính chất: tính tin tiến v tính quần chng.
1.  Tính tiên tiến: thể hiện ở 3 tiêu chí sau:
- Đoàn chọn hệ tư tưởng và tư tưởng tiên tiến
- Đoàn có chương trình và tổ chức các hoạt động mang tính tiên tiến.
- Đoàn có lực lượng chính trị tiên tiến.
2.  Tính quần chúng: thể hiện ở 3 tiêu chí sau:
- Đoàn tổ chức các chương trình hnh động luôn xuất phát từ chính các nhu cầu, lợi ích  chính đáng của thanh niên.
- Đoàn luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên, chia sẻ khó khăn với thanh niên.
- Nơi nào có thanh niên nơi đó có tổ chức Đoàn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên trước pháp luật và công luận.
Hai tính chất trên luôn luôn gắn bĩ mật thiết với nhau và hỗ trợ cho nhau. Tính tiên tiến đóng vai trò chủ đạo, là nền tảng, định hướng cho tính quần chúng, tính quần chúng làm cho tính tiên tiến sâu sắc hơn, vững vàng hơn. 
III. VỊ TRÍ, VAI TRỊ V MỐI QUAN HỆ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH:
            1. Vị trí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trị quan trọng trong sự nghiệp xy dựng v pht triển Đất nước hiện nay. Hội nghị lần thứ IV BCH TW Đảng khóa VII, ngày 14.1.1993, nêu rõ: “Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, Đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí trong cộng đồng xã hội hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng”.
3. Mối quan hệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
3.1.  Đối với Đảng.
Đoàn là tổ chức Cộng sản trẻ tuổi hoạt động theo lý tưởng của Đảng. Mọi hoạt động của Đoàn đều gắn chặt với sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng. Điều 44 chương 10 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam quy định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa và đại diện quyền lợi của thanh niên”.
3.2.  Với nhà nước.
Đối với Nhà nước, Đoàn là chỗ dựa vững chắc của nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đất nước hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước tích cực giải quyết các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Đất nước đặt ra; phối hợp với các cơ quan Nhà nước tham gia ban hành các chính sách có liên quan đến thanh niên.
3.3. Đối với các ban ngành,  đoàn thể, các tổ chức trong x hội.
Đoàn phối hợp cùng hành động, thúc đẩy sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức trong x hội đối với các tầng lớp thanh thiếu niên, vì sự tiến bộ của thanh thiếu niên.
3.4. Đối với thanh niên.  
Đoàn là người bạn “đáng tin cậy”đồng thời là người tiền phong trong đời sống hàng ngày, trong các hoạt động phong trào, là lực lượng nồng cốt chính trị của các tổ chức thanh niên, các phong trào thanh niên. Đoàn là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên trước pháp luật và công luận, định hướng cho thanh niên  cùng thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đoàn là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên trước pháp luật và công luận.
3.5. Với thiếu niên nhi đồng.
Đoàn là người được Đảng phân công phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn có trách nhiệm xây dựng Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, hướng dẫn các hoạt động thiếu nhi.
Luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi trẻ em, giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, đưa ra những kiến nghị cần thiết đối với cơ quan Nhà nước hữu quan để thực hiện những nhiệm vụ đó; ngăn ngừa những hành vi và kháng nghị đối với những quyết định xâm phạm quyền, lợi ích của trẻ em.
IV.  CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH:
1. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng:
Đoàn thực hiện chức năng dự bị thông qua việc  phát hiện, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên trong đội ngũ của mình, giúp đỡ đoàn viên trở thành Đảng viên, cung cấp nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước. Đoàn luôn luôn ý thức đầy đủ trách nhiệm là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, thông qua hoạt động, Đoàn rèn luyện những cán bộ, đoàn viên có phẩm chất chính trị, có kiến thức, chuyên môn bổ sung nguồn nhân lực cho Đảng, Nhà nước.
2. Đoàn là đội quân xung kích cách mạng:
Ngay từ khi mới được thành lập,  gắn liền với cuộc đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất vẻ vang của dân tộc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định và phát huy được vai trò xung kích của mình thông qua hàng loạt các phong trào cách mạng như: “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, phong trào “3 sẵn sàng”, phong trào “5 xung phong”…. và ngày nay với phong tro hành động “ Thi đua, tình nguyện xy dựng v bảo vệ Tổ quốc” đã in đậm dấu ấn trong các thế hệ thanh niên Việt Nam, đã trở thành truyền thống quí báu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “sẵn sàng đón nhận và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao cho”.
3.  Đoàn là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam:
Trường học ở đây không nên hiểu theo nghĩa thông thường (trường, lớp, ban giám hiệu, thầy cô, học sinh…) mà cần được hiểu theo nghĩa: “Là nơi, là môi trường rèn luyện, bồi dưỡng con người về các mặt. Từ thực tiễn những chương trình hành động, những hình ảnh tiêu biểu của đoàn viên, cán bộ Đoàn, của tổ chức Đoàn trong những năm qua, có thể khái quát, trường học Xã hội chủ nghĩa chính là môi trường bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên thành những người Cộng sản trẻ tuổi, những con người mới có nhân cách, có văn hoá, có hành động cách mạng đúng đắn phù hợp với yêu cầu xã hội hiện nay.
4. Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ:
Đoàn đại diện cho  tuổi trẻ tham gia vào các cơ quan Nhà nước, phối hợp cùng với các tổ chức khác, đề xuất những chương trình, chính sách phù hợp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của thanh thiếu niên. Là người trực tiếp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên trước pháp luật và công luận.
5. Đoàn là người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh:
Điều 34 (chương IX) Điều lệ Đoàn quy định:” Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, người công dân tốt của Đất nước”.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phụ trách Đội và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi. Đây vừa là trách nhiệm của Đoàn cũng vừa là trách nhiệm của thanh niên. Chăm lo xây dựng Đội vững mạnh làm hạt nhân nòng cốt trong phong trào thiếu nhi là xây dựng Đoàn trứơc một bước, là thực hiện chiến lược con người của Đảng.
6. Đoàn là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam:
Điều 32 (chương VIII) Điều lệ Đoàn qui định:“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội”. Với tư cách vừa là thành viên nòng cốt, vừa là tổ chức được Đảng trao cho nhiệm vụ giúp Đảng chăm lo xây dựng hội, các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực được thanh niên và các cấp bộ Hội tín nhiệm sang làm công tác Hội nhằm góp phần đẩy mạnh công tác Hội, giúp đỡ  hội viên nhanh chóng trở thành đoàn viên.
V. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
Điều lệ Đoàn qui định: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. 
Nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ:
1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra, thực hiện theo qui định tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.
3. Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với Ban chấp hành  Đoàn cấp trên với cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo cho Ban chấp hành cấp dưới.
4. Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnhcấp dưới phục tùng cấp trên thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.
5. Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số, được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghim chỉnh chấp hnh nghị quyết hiện hnh.
VI. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐOÀN VIÊN
1. Nhiệm vụ của đoàn viên:
1.1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ.  Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:  khẳng định nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng của người đoàn viên khi gia nhập vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ chính là xác định lý tưởng, con đường đi của thanh niên trong mọi lĩnh vực học tập, lao động, công tác,xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước  khi đến với Đoàn, thanh niên phải tìm hiểu và nhận thức một cách đầy đủ, phù hợp với nguyện vọng của bản thân,  tự nguyện tham gia, tuân thủ, chấp hành các yêu cầu của tổ chức.
1.2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định: Đoàn bao gồm những thành viên tiên tiến tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng của Đảng của Bác Hồ thì việc “Người đoàn viên thanh niên cộng sản phải gương mẫu chấp hành và lôi cuốn thanh niên thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước” đó là điều tất yếu, có như thế sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân mới có thể ngày càng hoàn thiện và bền vững. Người đoàn viên còn phải “tích cực tham gia bảo vệ Đảng và chính quyền”, thể hiện vai trò xung kích của người đoàn viên. Bản thân đoàn viên phải tham gia sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
1.3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội LHTN Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên: đoàn viên tham gia vào các chương trình hành động của Đoàn, xác định vị trí người bạn, người dẫn đường, người phụ trách đối với thiếu niên, đã giúp cho người đoàn viên hiểu sâu hơn về công tác quần chúng của Đoàn. Nói cách khác Hội và Đội là hai tổ chức gần nhất của Đoàn, là môi trường cung cấp những nhân tố mới cho tổ chức Đoàn hiệu quả nhất. Thực hiện nhiệm vụ này mỗi đoàn viên phải tích cực tham gia hoạt động trong các loại hình của Hội, tổ chức các hoạt động, chăm sóc thiếu nhi đồng, giúp đỡ thanh thiếu niên đến với tổ chức Đoàn.
2.  Quyền của Đoàn viên:
2.1. Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trở thành:  Từ chức năng thứ 4 của tổ chức Đoàn, Đoàn luôn luôn là chổ dựa vững chắc của đoàn viên, thanh niên. Đoàn có đầy đủ cơ sở pháp lý để thay mặt và bảo vệ thành viên của tổ chức mình trước pháp luật và công luận.
2.2. Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn: 
+ Quyền ứng cử: Tất cả đoàn viên đều có quyền ứng cử để bầu vào Ban chấp hành các cấp của Đoàn, dù đoàn viên đó là đại biểu hay không là đại biểu của đại hội. đoàn viên không phải là đại biểu của đại hội, ứng cử vào BCH cấp quận, huyện và tương đương trở lên phải gởi đến BCH cấp triệu tập đơn xin ứng cử, sơ yếu lý lịch và nhận xét của BCH cơ sở Đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt, chậm nhất 15 ngày trước khi Đại hội. Tại Đại hội đoàn viên, mọi đoàn viên đều có quyền ứng cử để bầu làm đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên (trường hợp đoàn viên không có mặt tại đại hội có thể ứng cử bằng đơn). Uy viên BCH các cấp có quyền ứng cử để bầu vào Ban Thường vụ, Uy ban kiểm tra; Uy viên Thường vụ có quyền ứng cử để bầu Bí thư, Phó Bí thư; Uy viên ủy ban kiểm tra có quyền ứng cử để bầu Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.
Quyền đề cử: Tại đại hội đoàn viên, tất cả đoàn viên đều có quyền đề cử mọi đoàn viên để bầu vào BCH và bầu làm đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên. Tại đại hội đại biểu, các đại biểu chính thức của đại hội đều có quyền đề cử  những đại biểu và những đoàn viên không phải là đại biểu để bầu vào BCH (trường hợp đề cử cán bộ Đoàn ngoài tuổi đoàn viên thì phải là đại biểu chính thức của đại hội) hoặc đề cử đại biểu chính thức của đại hội vào danh sách đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên. Các ủy viên BCH có quyền đề cử ủy viên BCH để bầu vào Ban Thường vụ, đề cử ủy viên Ban Thường vụ để bầu cử làm Bí thư, Phó bí thư. Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội có trách nhiệm báo cáo với đại hội về công tác chuẩn bị nhân sự BCH khóa mới, được quyền giới thiệu danh sách để bầu vào BCH khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn cấp trên.
Quyền bầu cư: Đại biểu chính thức đủ tư cách có quyền bầu cử trong đại hội, hội nghị.
2.3. Được thông tin, thảo luận, chấp vấn, phê bình, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn: với quyền này đoàn viên phát huy cao nhất tính dân chủ trong sinh hoạt Đoàn, từng thành viên được quyền thảo luận, đề nghị các công việc của Đoàn; được quyền chất vấn, phê bình cơ quan lãnh đạo của Đoàn khi người đoàn viên phát hiện được những khiếm khuyết  có ảnh hưởng không tốt đối với tập thể; được quyền biểu quyết và bảo lưu ý kiến của mình.
 
Bài 3
 

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
 
I. THANH NIÊN VÀ LÝ TƯỞNG:
1. Thanh niên: 
  Thanh niên là những nam nữ có độ tuổi từ 15 đến 30, là giai đoạn đẹp nhất của đời người, là mùa xuân của nhân loại, là thời kỳ định hình của nhân cách. Thanh niên với thể lực dồi dào, năng động, sáng tạo, có nhu cầu tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, để qua đó tự rèn luyện mình, cống hiến và trưởng thành…
Thanh niên là bước đầu của trưởng thành, đủ nhận thức để biết được cái đúng, cái sai, là lớp người có sức khỏe, có hoài bão, ước mơ, có ý chí mạnh mẽ, thích công bằng, thích khám phá, luôn chịu khó để tìm tòi cái mới, thích ứng nhanh với cái mới của đời sống xã hội và luôn luôn muốn được tự khẳng định mình.
Thanh niên là lực lượng có tìm lực to lớn trong xã hội, được xã hội giao phó cho những nhiệm vụ nặng nề. Thời đại nào cũng vậy, xã hội có tiến bộ hay không tùy thuộc rất nhiều vào việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên.
   Tuy nhiên thanh niên cũng có những hạn chế nhất định nếu không được giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để học tập và rèn luyện như thiếu kinh nghiệm, dễ bốc đồng, dễ bị kích động, kém tự chủ. Hiện nay có một bộ phận thanh niên ít quan tâm đến tình hình đất nước, sống không có hoài bão, lý tưởng dẫn đến thường sa vào các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Dưới tác động của mặt trái của cơ chế thị trường, một số thanh niên có xu hướng chạy theo đồng tiền, bất chấp tất cả thường dẫn đến phạm pháp.
Thanh niên Việt Nam hiện nay với khoảng 28,8 triệu, chiếm1/3 dân số cả nước, hơn 55% lực lượng lao động, trong đó lực lượng nồng cốt là hơn 4,5 triệu đoàn viên, hơn 1 triệu hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, hơn 1,5 triệu hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Thanh niên ngày nay có trình độ cao hơn thanh niên lớp trước, được Đảng xem là đội dự bị tin cậy của Đảng, được Nhà nước xem là chỗ dựa tin cậy của Nhà nước. Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương đúng đắn liên quan đến thanh niên, luôn tạo mọi điều kiện để thanh niên phát huy hết năng lực của mình.
            2. Lý tưởng:
Lý tưởng là mục đích cao đẹp nhất mà cá nhân, tập thể luôn mong muốn vươn tới. Mỗi người của chúng ta vừa tồn tại với tư cách cá nhân, vừa tồn tại với tư cách là thành viên của cộng đồng, cho nên lý tưởng của mỗi cá nhân cũng đồng thời là lý tưởng của cả cộng đồng, xã hội.
Lý tưởng tồn tại bao hàm nhiều nội dung như lý tưởng chính trị, lý tưởng đạo đức, lý tưởng thẩm mỹ, lý tưởng nghề nghiệp…trong đó lý tưởng chính trị giữ vai trò quyết định, chi phối việc hình thành các nội dung của lý tưởng khác.
Lý tưởng là hình ảnh tương lai được hiện thực hóa trên cơ sở những điều kiện có từ thực tế, phù hợp với xu thế chung của thời đại. Lý tưởng luôn khác với ảo tưởng vì ảo tưởng không bao giờ trở thành hiện thực.
Lý tưởng tồn tại như một hệ thống giá trị có ý nghiã định hướng xu thế phát triển năng lực, hành động, tình cảm cá nhân, thái độ, hành vi, hoạt động, lối sống của mỗi con người. Ngược lại tình cảm, ý chí, hành vi, thái độ… góp phần biến lý tưởng nhanh chóng trở thành hiện thực. Lý tưởng luôn có mối quan hệ mật thiết với niềm tin, lý tưởng luôn củng cố niềm tin, và niềm tin là cơ sở hình thành lý tưởng, tạo nên sức mạnh, ý chí, giúp cá nhân vượt qua mọi khó khăn để thực hiện lý tưởng.
            3. Thanh niên và lý tưởng:
Thanh niên ở giai đọan đầu là những người ở độ tuổi mới bước vào đời, đang đứng trước sự lựa chọn hướng đi, tự quyết định tương lai cho chính mình. Xác định lý tưởng có tính quyết định thành công hay thất bại của cả cuộc đời. Cho nên nói đến lý tưởng là phải nói đến thanh niên và sẽ không đầy đủ khi nói đến thanh niên mà không nói đến lý tưởng, vì chính thanh niên thật sự có nhu cầu xác định mục tiêu lý tưởng của chính mình. Nhưng thực tế không phải thanh niên nào cũng nhận ra nhu cầu cần phải sống có lý tưởng
Cho nên cần hơn bao giờ hết, tổ chức Đoàn phải khơi dậy nhu cầu xác định đúng đắn lý tưởng trong thanh niên, để mỗi thanh niên cần phải sống có lý tưởng, bởi vì suy cho cùng cá nhân không thể sống tách rời khỏi cộng đồng, lợi ích của mỗi cá nhân phải phù hợp với lợi ích của cả cộng đồng, không được đi ngược lại, không được xâm hại đến lợi ích của người khác.
Tiến vào thế kỷ 21, thanh niên Viêt Nam đang có nhiều thời cơ mới như có Đảng lãnh đạo để xây dựng và bảo vệ đất nước, công cuộc đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo đạt được nhiều thanh tựu quan trọng trên tất cả các mặt, vị thế đất nước Việt Nam trên thế giới ngày càng được khẳng định, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cơ hội ngàn vàng để thanh niên rèn luyện, cống hiến sức trẻ của mình, được tiếp cận các thành tựu của thời kỳ khoa học công nghệ phát triển như vũ bão…Tuy nhiên nếu không có cái nhìn mới, thanh niên dễ bi quan khi thấy tình hình thế giới ngày càng phức tạp, mặt trái của cơ chế thị trường có nhiều bất ổn, xã hội còn nhiều hiện tượng tiêu cực, thanh niên còn một bộ phận sống mất phương hướng…Vì vậy định hình lý tưởng sống đúng đắn cho thanh niên là một nhu cầu có thật, là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí có vai trò hết sức quan trọng.
II. LÝ TƯỞNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:
            1. Lý  tưởng cộng sản:
              Lý tưởng cộng sản là ước vọng ngàn đời của cả loài người về thực hiện  trên trái đất này một xã hội tương lai tốt đẹp, ở xã hội ấy, con người sống trong hạnh phúc, bình đẳng, tự do, no ấm…không còn tình trạng người bóc lột người, không còn áp bức, bất công…dựa trên qui luật phát triển tất yếu cuả hình thái kinh tế-xã hội của loài người.
  Lý tưởng cộng sản không phải là đứa “con riêng”của những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học, mà là kết quả của hàng ngàn năm đấu tranh gia cấp trong các xã hội có áp bức, bất công dựa trên chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
Lý tưởng cộng sản lại càng không phải là “quái thai” của thời đại khi hàng loạt những sai lầm trong xây dựng CNXH ở Liên xô và Đông âu do các Đảng cầm quyền nơi đó giáo điều, vội vã và hết sức chủ quan, dẫn đến  sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị và tổ chức cán bộ.
Lý tưởng cộng sản không phải là ảo tưởng mà là những mơ ước của con người có cơ sở khoa học để hiện thực hóa nó dựa trên lý luận đúng đắn của chủ nghĩa MácLêNin và tư tuởng tiến bộ thời đại trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh.
            2. Vào Đoàn là chọn lý tưởng cộng sản làm mục tiêu phấn đấu: 
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ đi lên CNXH, Đảng ta vẫn tiếp tục xác định lấy Chủ nghĩa Mac - LêNin, tư tuởng Hồ Chí Minh  làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ Nam cho mọi hành động của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc.
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ chí Minh lần VIII có nêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị –xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu 1ý tưởng của Đảng và Bác Hồ là xây dựng một nước Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy mỗi thanh niên vào Đoàn cũng chính là tự chọn cho mình lý tưởng cộng sản làm lẽ sống cho chính mình, làm mục tiêu để mình phấn đấu.
Vào Đoàn cũng chính là góp phần thực hiện hoài bão ngàn đời của dân tộc ta là giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, để nước nhà ta hoàn toàn độc lập, dân tộc ta hoàn toàn được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
Vào Đoàn là tự chọn cho mình môi trường phù hợp để rèn luyện bản thân, cống hiến sức trẻ, để có điều kiện thỏa mãn các nhu cầu cá nhân, được bảo vệ những lợi ích chính đáng, được vui chơi học tập và nhanh chóng trưởng thành.
Trong thời đại ngày nay, trước xu thế hội nhập quốc tế, bảo vệ độc lập dân tộc thật sự không chỉ có bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phải bảo vệ cho được an ninh tật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta trờ thành một nước công nghiệp, thoát khỏi tình trạng kém phát triển, xây dựng thành công CNXH, góp phần cùng nhân dân tiến bộ, lực lượng yêu chuộng hòa bình xây dựng CNCS không chỉ ở Việt Nam, mà còn góp phần xây dựng CNCS trên toàn thế giới.
III. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐOÀN VIÊN TNCS HỒ CHÍ MINH:
            1. Cần xác định động cơ, thái độ trước khi vào Đoàn:
Xác định đúng đắn động cơ trước khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn là hết sức quan trọng đối với mỗi thanh niên. Phải xác định rõ vào Đoàn là tự nguyện phấn đấu đi theo lý tưởng cộng sản, để bước đầu tập tành làm cách mạng dưới sự  lãnh đạo của Đảng cộng sản Vệt Nam, góp một phần công sức cuả mình cho sự nghiệp chung là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Vào Đoàn để có môi trường tốt nhất thực hiện lý tưởng của mình, tự rèn luyện bản thân, cống hiến công sức nhỏ bé cho xã hội, từ đó tự khẳng định mình, tự vươn lên để tiến bộ trong các mặt với sự giúp đỡ của tập thể những người bạn tốt, thỏa mãn các nhu cầu cá nhân như học hành, vui chơi, giải trí, kết bạn, nâng cao tay nghề, nâng cao nhận thức, nhất là nhận thức chính trị.
Vào Đoàn là tự biết khép mình trong tổ chức, tự giác chấp hành các qui định của tổ chức Đoàn để rèn luyện bản thân, tích lũy kiến thức, vốn sống, kinh nghiệm…đồng thời góp phần xây dựng  Đoàn ngày càng vững mạnh, để Đoàn là hạt nhân nồng cốt lãnh đạo thanh niên, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
            2. Phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS: 
              Trước khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn, mỗi thanh niên cần phát huy vai trò thanh niên là rường cột của nước nhà, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống lại âm mưu chống phá công cuộc xây dựng nước ta của các thế lực thù địch, luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Mỗi thanh niên cần phát huy lòng tự hào dân tộc, gắn bó sống còn với lợi ích của dân tộc, luôn sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền công dân, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập, hăng hái tham gia các họat động xã hội, của đơn vị, địa phương.
Cần phấn đấu rèn luyện trở thành người lao động mới, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, năng động, sáng tạo trong lập thân, lập nghiệp, biết làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, xã hội bằng sức lực, trí tuệ, tài năng của mình.
Không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhanh chóng tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ mới, đưa nước ta sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển.
Luôn biết trân trọng các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thấm nhuần đạo lý cách mạng, biết tiếp thu có chọn lọc các giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu tri thức của bản thân, có lối sống trong sạch, lành mạnh
Thường xuyên tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức, phấn đấu trở thành người công dân tốt, thanh niên tốt, lao động tốt, học sinh tốt. Từ đó khẳng định được chính mình trước tập thể, để nhanh chóng trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản.
            3. Điều kiệu và thủ tục vào Đoàn:
Để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải là những thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 30 với những điều kiện sau:
  • Có trí lực bình thường, có đầy đủ quyền công dân, đọc và viết được tiếng Kinh, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo…
  • Luôn tích cực trong học tập, lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
  • Được học và tán thành Điều lệ Đoàn (3 bài Đối tượng Đoàn).
  • Tự nguyện hoạt động trong một cơ sở Đoàn.
  • Có lý lịch rõ ràng.
Ngoài ra còn phải thực hiện đủ các thủ tục như sau:
Mỗi thanh niên phải tự nguyện viết đơn xin vào Đoàn.
  • Tự khai báo lý lịch rõ ràng cho tổ chức Đoàn.
  • Được một đoàn viên, hoặc một tổ chức như (BCH chi hội, BCH chi đội), nơi nào không có các tổ chức trên thì 1 đảng viên cùng công tác học tập ít nhất 3 tháng trở lên giới thiệu đảm bảo.
  • Được hội nghị chi đoàn đồng ý.
  • Được Đoàn cấp trên ra nghị quyết chuẩn y.
            4. Kết luận:
Con người sống trong xã hội nói chung và mỗi thanh niên nói riêng,  luôn mong muốn vươn lên để đi dần đến sự hoàn thiện cho bản thân, luôn hướng đến cái CHÂN – THIỆN - MỸ, đơn giản vì con người có nhận thức, luôn sống có mục đích, biết định hướng tương lai cho chính mình, biết biến những ước mơ hoài bảo của mình trở thành hiện thực. Cho nên thanh niên khi vào Đoàn sẽ chắt chắn“được” nhiều hơn “mất”, vì không một môi trường nào thuận lợi hơn tổ chức Đoàn, nơi đã và đang tạo ra cho thanh niên thỏa mãn các nhu cầu chính đáng nhất, để tự rèn luyện, cống hiến và nhanh chóng trưởng thành.    
 
 

Nguồn tin: BCH Đoàn trường:

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây